Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze

Zarząd Yacht Klubu Polski Gdynia zwołuje na podstawie § 25 Statutu YKP Gdynia – Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze na dzień 26.09.2021 roku (niedziela) na godz. 11:00 w pierwszym terminie i godz. 11.15 w drugim terminie w siedzibie Klubu w Gdyni przy Al. Jana Pawła II 11. 

 

 

 

 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie regulaminu obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Komisji Wniosków i Uchwał oraz Sekretarza.
 5. Przedstawienie sprawozdań organów Klubu YKP – dyskusja nad sprawozdaniami.
 6. Sprawozdanie Zarządu – podjęcie uchwały.
 7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego – podjęcie uchwały.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – podjęcie uchwały.
 9. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej – podjęcie uchwały.
 10. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi – podjęcie uchwały.
 11. Przedstawienie wypracowanego projektu Porozumienia oraz Nowej Umowy Dzierżawy pomiędzy spółką Nowa Marina Gdynia, a YKP Gdynia w sprawie budowy nowej inwestycji klubowej.
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu Porozumienia oraz Nowej Umowy Dzierżawy oraz w sprawie upoważnienia Zarządu YKP do zawarcia Porozumienia oraz Nowej Umowy Dzierżawy w imieniu Yacht Klubu Polski Gdynia – zgodnie z projektami dokumentów załączonymi do podejmowanej uchwały.
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu YKP do nabycia lokalu/lokali komercyjnych w inwestycji Nowa Marina Gdynia – podjęcie uchwały.
 14. Przedstawienie propozycji zmian Statutu YKP Gdynia przez Komisje Statutową:
  – dyskusja, – głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany Statutu YKP.
 15. Wybór Komandora Klubu.
 16. Wybór Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 17. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał.
 18. Przyjęcie uchwał Walnego Zgromadzenia.
 19. Komunikaty.
 20. Zakończenie Obrad Walnego Zgromadzenia.
 21. Wolne wnioski.

Zarząd Klubu przypomina, że udział w Walnym Zgromadzeniu jest statutowym obowiązkiem każdego członka Klubu, a nieobecność w połączeniu z nieopłaceniem składek członkowskich może być powodem skreślenia z listy członków Klubu. Zaległe składki można będzie uregulować w sekretariacie bezpośrednio przed otwarciem Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Klubu uprzejmie informuje, że każdy Członek Klubu może zapoznać się z projektami Porozumienia oraz Nowej Umowy Dzierżawy wraz z załącznikami w sekretariacie Klubu od dnia 20.09.2021. Zarząd Klubu przypomina, że w/w dokumenty są objęte klauzulą poufności.

.

Zarząd Klubu załącza do niniejszego zawiadomienia projekt zmiany § 22 Statutu Klubu.

Zgodnie z podjętą uchwałą nr 6 Walnego Zgromadzenia z dnia 17.03.2019 roku Komisja Statutowa opracowała poprawki do Statutu w celu możliwości przyznania wynagrodzenia dla członka Zarządu.

Zmianie ulegają jedynie punkty § 22 podkreślone w poniższym tekście Statutu YKP Gdynia, który przyjmuje brzmienie:

§ 22

 1. Władzami YKP GDYNIA są:
 • Walne Zgromadzenie członków,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna,
 • Sąd Koleżeń
 1. Kadencja władz YKP GDYNIA trwa cztery kolejne lata, przy czym jako rok traktuje się kolejne 12 miesięy
 2. Członkowie wybieralnych władz YKP GDYNIA wykonują swoje obowiązki bez wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 7 niniejszego paragrafu Statutu.
 3. W umowach między YKP GDYNIA a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim YKP GDYNIA reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale Komisji Rewizyjnej.
 4. Jeżeli przepisy Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz YKP GDYNIA zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym dla ich prawomocności wymagana jest obecność co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów za i przeciw, decyduje głos przewodniczącego obrad. Treść uchwał, liczba uczestniczących w głosowaniu, jego wynik i data głosowania podlegają zarejestrowaniu w treści protokołu.
 1. W granicach postanowień Statutu, poszczególne władze Klubu mogą przyjąć własne regulaminy pracy.
 2. Komisja Rewizyjna, na podstawie wniosku Zarządu Klubu, może w drodze uchwały przyznać wynagrodzenie jednemu Członkowi Zarządu Klubu w wysokości i na zasadach określonych przez Komisję Rewizyjną.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Zgodnie z podjętą uchwałą nr 6 Walnego Zgromadzenia z dnia 17.03.2019 roku Komisja Statutowa opracowała poprawki do Statutu w celu możliwości przyznania wynagrodzenia dla członka Zarządu.

Zmianie ulegają jedynie punkty § 22 podkreślone w poniższym tekście Statutu YKP Gdynia, który przyjmuje brzmienie:

 

 

 • 22

 

 1. Władzami YKP GDYNIA są:
 • Walne Zgromadzenie członków,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna,
 • Sąd Koleżeń
 1. Kadencja władz YKP GDYNIA trwa cztery kolejne lata, przy czym jako rok traktuje się kolejne 12 miesię
 2. Członkowie wybieralnych władz YKP GDYNIA wykonują swoje obowiązki bez wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 7 niniejszego paragrafu Statutu.
 3. W umowach między YKP GDYNIA a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim YKP GDYNIA reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale Komisji Rewizyjnej.
 4. Jeżeli przepisy Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz YKP GDYNIA zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym dla ich prawomocności wymagana jest obecność co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów za i przeciw, decyduje głos przewodniczącego obrad. Treść uchwał, liczba uczestniczących w głosowaniu, jego

wynik i data głosowania podlegają zarejestrowaniu w treści protokołu.

 1. W granicach postanowień Statutu, poszczególne władze Klubu mogą przyjąć własne regulaminy pracy.
 2. Komisja Rewizyjna, na podstawie wniosku Zarządu Klubu, może w drodze uchwały przyznać wynagrodzenie jednemu Członkowi Zarządu Klubu w wysokości i na zasadach określonych przez Komisję Rewizyjną.

 

Comments are closed.