Zawiadomienie o Regatach

Gdynia DOUBLEHANDED Yachtrace 2016

– Puchar Komandora YKP Gdynia

 

 1. MIEJSCE I TERMIN REGAT

Regaty zostaną rozegrane na wodach Bałtyku Południowego w terminie 25 czerwca – 1 lipca 2016 roku. Portem regat jest przystań w Gdyni.

 1. ORGANIZATOR

START-UP Paweł Wilkowski, ul. Sokoła 23/6, 81-603 Gdynia,

tel. 609 099 457

e-mail: gdynia.doublehanded@wp.pl

facebook.com/gdynia.doublehanded

www.ykp.gdynia.pl/gdynia-doublehanded-yachtrace

we współpracy z:

Yacht Klub Polski Gdynia; Al. Jana Pawła II 11, 81-345 Gdynia

tel. (58) 620 17 01

e-mail: biuro@ykp.gdynia.pl

www.ykp.gdynia.pl

 1. PRZEPISY

3.1 W regatach obowiązywać będą Przepisy Regatowe Żeglarstwa 2013-2016, Przepisy ORC, MPZZM 1972, Instrukcja Żeglugi, Zawiadomienie o Regatach oraz Komunikaty Organizatora.

3.2 Zasady organizacji żeglarskich regat PZŻ nie będą obowiązywać.

3.3 Regaty są żeglarską imprezą amatorską.

3.4 Zostanie rozegrany 1 wyścig.

 1. REKLAMOWANIE

Na jachty może zostać nałożony wymóg, aby nosiły reklamy dostarczone przez Organizatora. Zasady umieszczania reklam zostaną podane w odrębnym komunikacie.

 1. UPRAWNIENIA I ZGŁOSZENIA

5.1 Regaty są otwarte dla wszystkich jednokadłubowych jachtów balastowych zdolnych do uprawiania żeglugi na akwenie niniejszych regat.

5.2 Uprawnione jachty mogą się zgłosić poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia, dostępnego na stronach Organizatora i wysłanie go bezpośrednio ze strony internetowej Organizatora lub przesłanie go na adres e-mail Organizatora: gdynia.doublehanded@wp.pl – w terminie do 17 czerwca 2016 roku; zgłoszenie jest ważne pod warunkiem wniesienia opłaty wpisowego do regat.

5.3 Zgłoszenia złożone po terminie nie będą przyjmowane.

5.4 Lista startowa zostanie ogłoszona do dnia 20 czerwca 2016, g.22.00.

 1. KLASYFIKACJA

6.1 Jachty będą klasyfikowane w grupach: ORC Club (performance line offshore) oraz OPEN.

6.2 Jachty będą klasyfikowane tylko w jednej z w/w grup, stosownie do zgłoszenia.

6.3 W przypadku, gdy liczba jachtów zgłoszonych w grupie ORC Club będzie mniejsza od 5, Organizator może zrezygnować z klasyfikacji dla grupy ORC Club, a jachty zostaną sklasyfikowane w grupie OPEN.

6.4 W przypadku, gdy liczba zgłoszonych jachtów w grupie ORC Club i/lub OPEN wyniesie przynajmniej 10, Organizator może ogłosić dla tej grupy dodatkowy podział klasyfikacyjny.

6.5 W przypadku zgłoszenia się do regat przynajmniej 5 jachtów jednego typu, może zostać utworzona odrębna klasyfikacja dla tych jachtów, niezależnie od ich startu w grupie OPEN lub ORC Club.

6.6 Ostateczny podział na grupy zostanie opublikowany wraz z listą startową.

 1. OPŁATA WPISOWA

7.1 Opłata wpisowa do regat wynosi:

 • 200 PLN od osoby, jeżeli wpłaty dokonano do 31 marca 2016 r.,
 • 250 PLN od osoby, jeżeli wpłaty dokonano między 1 kwietnia a 31 maja 2016 r.,
 • 400 PLN od osoby, jeżeli wpłaty dokonano między 1 czerwca a 17 czerwca 2016 r.

7.2 Po 17 czerwca 2016 r zgłoszenia do regat ani wpłaty nie będą przyjmowane. Decyduje data wpływu środków na rachunek Organizatora.

7.3 Jachtom zgłoszonym po 30 kwietnia 2016 r nie gwarantujemy urządzenia do trackingu.

7.4 Opłatę wpisową do regat należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Organizatora: GDYNIA DOUBLEHANDED, numer: 21 1030 0019 0109 8530 0671 0011. W tytule przelewu należy wpisać: „wpisowe do GDY 2016, s/y [nazwa jachtu]”

 1. PROGRAM REGAT

8.1 Rejestracja jachtów: 24 czerwca 2016 godz. 1400 – 2000; miejsce rejestracji zostanie podane w odrębnym komunikacie. W dniu rejestracji należy przedłożyć polisę ubezpieczenia OC, świadectwo pomiarowe i uzupełnić/podpisaćzgłoszenie do regat.

8.2 Otwarcie regat, odprawa załóg i briefing meteo: 25 czerwca 2016 godz.1200 bezpośrednio po ceremonii otwarcia regat. Uczestnictwo przynajmniej jednego członka załogi jest obowiązkowe. Nieobecność skutkuje niesklasyfikowaniem jachtu w regatach. Miejsce: Skwer Kościuszki (przy Akwarium) w Gdyni.

8.3 Parada i indywidualna prezentacja jachtów: 25 czerwca 2016 r o godz. 1330. Szczegóły zostaną podane podczas odprawy załóg.

8.4 Start do wyścigu: 25 czerwca 2016 r o godz. 1500. Jachty wszystkich grup startują jednocześnie.

8.5 Planowany czas sygnału ostrzeżenia o godz. 1455.

8.6 Zamknięcie linii mety: 1 lipca 2016 r o godz. 1400. Powyższe zmienia przepis 35 i A5 PRŻ.

8.7 Zakończenie regat: 1 lipca 2016 r o godz. 1800. Miejsce: Skwer Kościuszki (przy Akwarium) w Gdyni.

8.8 Sailors’ Party: 1 lipca 2016 r o godz. 1900. Miejsce zostanie podane w osobnym komunikacie.

 1. POMIARY I KONTROLE

9.1 Każdy jacht startujący w grupie ORC Club musi przedstawić aktualne (wydane w 2016 roku) świadectwo pomiarowe.

9.2 Dodatkowo następujące pomiary mogą być wykonywane:

 • sprawdzenie zgodności wyposażenia ze świadectwem pomiarowym,
 • sprawdzenie wyposażenia sygnalizacyjnego i ratunkowego.

9.3 Instrukcja bezpieczeństwa ze szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi wyposażenia jachtu w środki bezpieczeństwa zostanie opublikowana do dnia 29 lutego 2016 r.

 1. INSTRUKCJA ŻEGLUGI

Instrukcja żeglugi zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora najpóźniej do dnia 19 czerwca 2015 godz.1400.

 1. MIEJSCOWOŚĆ

Portem regat jest Marina Gdynia.

   12. TRASA REGAT

 • Wariant I: Gdynia-Ventspils-Gdynia non-stop (ok. 400 Mm)
 • Wariant II: Gdynia-Liepaja-Gdynia non-stop (ok. 300 Mm)

W przypadku wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających rozegranie regat na trasie w Wariancie I, wyścig zostanie przeprowadzony na trasie w Wariancie II, zgodnie z Instrukcją Żeglugi.

 1. SYSTEM KAR

13.1 Nie będzie stosowana Kara Punktowa (przepis 44.3).

13.2 W regatach obowiązuje zakaz używania napędu mechanicznego przez cały czas trwania wyścigu. Użycie napędu mechanicznego będzie karane dyskwalifikacją, za wyjątkiem sytuacji zagrożenia lub asysty lub uczestnictwa w akcji ratowniczej. W tym wypadku karą będzie dodanie 4 godzin + czas używania napędu mechanicznego do ogólnego czasu jachtu na trasie; jacht ma obowiązek udowodnić, że sytuacja wymagała użycia napędu mechanicznego i że nie był w stanie tej sytuacji przewidzieć lub jej zapobiec.

13.3 Dopuszcza się włączanie silnika jednostki w celu ładowania akumulatorów. Fak ten musi zostać odnotowany w dzienniku pokładowym wraz z godziną i pozycją włączenia/wyłączenia silnika (do wglądu przez Komisję Sędziowską).

   14.  PUNKTACJA

Nie przewiduje się systemu punktacji – regaty jednowyścigowe. Podstawą klasyfikacji będzie ogólny czas jachtu na trasie od sygnału startu do przecięcia linii mety; w przypadku klasyfikacji ORC Club, czas ten zostanie skorygowany zgodnie z posiadanym współczynnikiem GPH.

 1. KOMUNIKACJA RADIOWA

15.1. Kanał radiowy Komisji Regatowej: 68.

15.2. Komunikaty radiowe dotyczące procedury startowej będą przekazywane na kanale 68.

15.3. Uczestnikom nie wolno wykorzystywać kanału 68 do komunikacji innej, niż związanej z regatami, przez cały czas trwania regat.

15.4. Obowiązek zgłoszenia przed ukończeniem: każdy jacht ma obowiązek powiadomienia Komisji Regatowej na kanale 68 lub telefonicznie, pod numerami podanymi w Instrukcji Żeglugi, na przynajmniej 2 godziny przed dotarciem do mety, o zbliżaniu się do mety, oraz bezpośrednio po jej przejściu, co będzie traktowane jako oświadczenie o prawidłowym przejściu całej trasy wyścigu i ukończeniu regat.

 1. NAGRODY

16.1 Zostaną przyznane następujące nagrody:

 • Puchar Komandora YKP Gdynia dla zwycięskiego jachtu w grupie ORC Club;
 • pozostałą pulę nagród określi regulamin nagród ogłoszony w terminie ogłoszenia listy startowej.
 1. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Patrz przepis 4. Decyzja o uczestnictwie w wyścigu. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób lub śmierć wynikłych w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.

 1. PRAWO DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat, członkowie załogi zgłaszanego jachtu wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie swoich wizerunków przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

 1. UBEZPIECZENIE

Każdy jacht uczestniczący musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej do minimalnej sumy 2.000.000,- EURO na okres regat lub im równoważny.

 1. PRAWO I JĘZYK

Regaty są rozgrywane zgodnie z prawem polskim.

W razie wątpliwości, obowiązujący jest polski tekst przepisów i dokumentów regat.

 1. DODATKOWE INFORMACJE

Dla uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Biurem Organizatora: Paweł Wilkowski

tel. + 48 609 099 457

gdynia.doublehanded@wp.pl;

facebook.com/gdynia.doublehanded

www.ykp.gdynia.pl/gdynia-doublehanded-yachtrace/

.

Zawiadomienie o regatach GDY 2016 /do pobrania/

NOTICE OF RACE GDY 2016

.

Komunikaty

Instrukcja Żeglugi

Media

Wyniki GDY 2016

Dokumenty