Niestety musimy zawiesić zajęcia!

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 marca br. zmuszeni jesteśmy zawiesić zajęcia stacjonarne w Klubie na okres dwóch tygodni. Liczymy, że ten czas szybko minie i nasi zawodnicy wrócą do treningów, by móc jak najlepiej przygotować się do nadchodzącego sezonu. Sezonu, który w końcu będzie normalny!

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

Na podstawie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 marca br. (zmieniającym rozporządzenie z dnia 19 marca w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii) zawieszony zostaje na okres od 27 marca do 9 kwietnia br. sport dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym, w tym organizacja zajęć treningowych, udział i organizacja zawodów oraz związana z tym działalność obiektów sportowych.

Dopuszczalna jest tylko działalność wyłącznie w przypadku sportu zawodowego lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu ustawy o sporcie, o czym traktuje poniższy fragment rozporządzenia:

„Par. 1 ust.1d)

Do dnia 9 kwietnia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego lub działalności obiektów sportowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.11.Z), jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

 

  1. wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy;
  2. ich organizowania bez udziału publiczności.”

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25.03.2021

 

Zdrowia i dbajcie o siebie!

Comments are closed.