Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze.

Zarząd Yacht Klubu Polski Gdynia zwołuje zgodnie z § 26 Statutu, Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze na dzień 10.04.2022 roku (niedziela) na godz. 11.00 w pierwszym terminie i godz. 11.15 w drugim terminie w siedzibie Klubu przy Al. Jana Pawła II 11 (sala w Pomorskim Związku Żeglarskim).

 

 

 

 

 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Komandora Klubu.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Powołanie prezydium i protokolanta/sekretarza.
 4. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
 5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Komisji Wniosków i Uchwał.
 6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 7. Sprawozdanie Zarządu.
 8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 11. Zatwierdzenie sprawozdań, bilansu za 2021 rok i budżetu na 2022 rok oraz udzielenie absolutorium aktualnemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 12. Przedstawienie propozycji zmian Statutu przez Komisję Statutową (Załącznik nr 1): dyskusja, głosowanie.
 13. Wolne wnioski. 
 14. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał.
 15. Przyjęcie uchwał Walnego Zgromadzenia.
 16. Komunikaty.
 17. Zakończenie Obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Zarząd Klubu przypomina, że udział w Walnym Zgromadzeniu jest statutowym obowiązkiem każdego członka Klubu, a nieobecność w połączeniu z nieopłaceniem składek członkowskich może być powodem skreślenia z listy członków Klubu.

Przypominamy również, że od kwietnia 2016 r. składka miesięczna wynosi 20 zł, a dla członków honorowych od marca 2017 wynosi 1 zł/miesiąc.

 


Zarząd Klubu załącza do niniejszego zawiadomienia projekt zmiany Statutu Klubu.

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia powołana Komisja Statutowa opracowała poprawki do Statutu w celu możliwości prowadzenie odpowiedniej działalności gospodarczej.

Zmianie ulegają jedynie punkty określone w poniższym tekście Statutu YKP Gdynia.

 

ZAŁACZNIK nr 1 – PROJEKT ZMIAN STATUTU YKP GDYNIA

1. W Rozdziale II § 9 dodaje się punkt 17, który brzmi:

17. Klub może prowadzić działalność gospodarczą i wykorzystywać uzyskiwany z tego tytułu dochód na cele statutowe. Szczegółowy przedmiot działalności gospodarczej Klubu według Polskiej Klasyfikacji Działalności, określa § 38 Statutu Klubu.

 

2. W Rozdziale VI dodaje się § 38, który brzmi:

§ 38

 1. Klub może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD):
 • Działalność klubów sportowych – PKD 93.12.Z,
 • Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93,
 • Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – PKD 68,
 • Edukacja – PKD 85,
 • Działalność organizacji członkowskich – PKD 94,
 • Zakwaterowanie – PKD 55,
 • Działalność usługowa związana z wyżywieniem – PKD 56,
 • Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi – PKD 47,
 • Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne – PKD 66,
 • Wynajem i dzierżawa – PKD 77,
 • Pozostała indywidualna działalność usługowa – PKD 96.
 1. Decyzję o prowadzeniu przez Klub działalności gospodarczej lub jej zakończeniu, podejmuje Zarząd Klubu.

 

Aktualności

Kategorie