Regulamin najmu jachtów

Ogólne warunki najmu jachtów YKP Gdynia

 1. Umowa najmu jachtu YKP Gdynia nabiera mocy po wpłaceniu wstępnej opłaty w wysokości określonej w umowie. Decyduje data wpływu środków na konto bankowe wskazane w zawartej umowie najmu jachtu.
 2. Cena najmu jachtu obejmuje usługi wymienione w umowie. Cena ta zawiera ubezpieczenie jachtu w towarzystwie ubezpieczeniowym.
 3. Wynajmujący zobowiązany jest do poniesienia wszelkich lokalnych opłat administracyjnych w kraju, w którym odbywa się eksploatacja jednostki, w tym także w porcie macierzystym w okresie trwania umowy.
 4. W dniu rozpoczęcia rejsu Klub pobierze kaucję zwrotną w wysokości wskazanej w umowie najmu jachtu. Kaucja zostanie zwrócona w całości, jeżeli jacht oraz wyposażenie jachtu, zostanie oddany w stanie niepogorszonym, w wyznaczonym terminie i miejscu oraz z pełnym zbiornikiem paliwa.
 5. Kaucja musi być wniesiona na rachunek bankowy Klubu w wysokości ustalonej w umowie najmu. Kaucja za dodatkową opłatą może być ubezpieczona.
 6. Przy przekazaniu i zdawaniu jachtu Wynajmujący i przedstawiciel Klubu potwierdzają stan techniczny i jego wyposażenie podpisując protokół zdawczo-odbiorczy jachtu.
 7. Klub odda do dyspozycji Wynajmującemu kompletnie wyposażony jacht (zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym) z pełnym zbiornikiem paliwa, z kompletnym wyposażeniem żeglugowym, nawigacyjnym, kambuzowym oraz hotelowym w stanie gotowości do żeglugi.
 8. Klub zobowiązany jest do przekazania
 9. Wynajmującemu wszystkich niezbędnych aktualnych dokumentów, atestów i certyfikatów jachtu. Wynajmujący oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia do prowadzenia jachtu wymagane w kraju, w którym jacht jest wynajmowany lub osoba posiadająca takie uprawnienia będzie znajdowała się w załodze jachtu.
 10. Wynajmujący po przekazaniu jachtu ponosi pełną odpowiedzialność administracyjną, karną i materialną za powstałe straty i wypadki zarówno w stosunku do prawa polskiego jak i lokalnego.
 11. Jacht zostanie przekazany do dyspozycji Wynajmującego w dniu i miejscu wskazanym w umowie. Jeżeli Wynajmujący nie odbierze jachtu w ciągu 48 godzin, Klub ma prawo przyjąć, że Wynajmujący odstąpił od umowy najmu jachtu bez prawa zwrotu wpłaconych kwot.
 12. Jeżeli Klub nie może udostępnić jachtu w wyznaczonym miejscu i terminie zobowiązuje się do podstawienia jachtu zastępczego, co najmniej tej samej klasy.
 13. Wynajmujący jest zobowiązany do zdania jachtu w takim samym stanie technicznym w dniu, miejscu i czasie wskazanym w umowie. W wypadku powstania awarii Wynajmujący ma obowiązek niezwłocznie poinformować Klub o powstałych stratach i miejscu przebywania jednostki.
 14. Wszelkie dalsze działania po powstaniu awarii Wynajmujący będzie konsultował z Klubem i podejmował je po akceptacji przez Klub.
 15. Jacht ubezpieczony jest w zakresie OC oraz Casco. Odpowiedzialność finansowa Wynajmującego za powstałe straty ograniczona jest do wysokości wpłaconej kaucji. Wynajmujący zobowiązany jest do poniesienia kosztów usunięcia uszkodzeń jachtu oraz strat w jego wyposażeniu powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania w czasie objętym umową najmu jachtu.
 16. W razie wypadku jachtu w tym także wypadku z udziałem innych jednostek pływających Wynajmujący zobowiązany jest do postępowania zgodnie z wymogami towarzystwa ubezpieczeniowego wskazanych w ogólnych warunkach umowy ubezpieczenia w tym w szczególności do zawiadomienia odpowiednich służb, sporządzenia protokołu ze zdarzenia z opisem zdarzenia i powstałych uszkodzeń oraz podjęcia wszelkich możliwych działań zmierzających do zminimalizowania powstałych szkód.
 17. Jeśli Wynajmujący zrezygnuje z najmu oraz nie przeniesie swych uprawnień do najmu na inną osobę, Klub dokona potrąceń w wysokości: 50% ceny najmu w przypadku rezygnacji powyżej 30 dni przed rozpoczęciem rejsu, 100% ceny najmu w przypadku rezygnacji na 30 i mniej dni przed rozpoczęciem rejsu.
 18. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za bagaż lub rzeczy osobiste załogi zniszczone lub w jakikolwiek sposób utracone podczas trwania umowy najmu.
 19. W przypadku naruszenia warunków umowy przez Najemcę skutkujących powstaniem szkody po stronie Wynajmującego lub naliczeniem dodatkowych opłat z tytułu kar umownych Wynajmującemu przysługuje prawo zaspokojenia powstałych roszczeń w pierwszej kolejności z kaucji.
 20. Klub nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji części lub całości umowy najmu z uwagi na przyczyny leżące po stronie Wynajmującego w szczególności takie jak:
  1. zatrzymanie Wynajmującego, załogi, jachtu przez organy ścigania;
  2. nie wydanie przez władze graniczne odwiedzanych krajów zezwolenia na wjazd załogi lub jachtu na teren danego państwa;
  3. nagłe zachorowanie załogi niepozwalające na realizację rejsu i w konsekwencji brak zdania jachtu w czasie określonym w umowie.
 21. Wszelkie reklamacje związane z wykonaniem usług powinny być złożone Klubowi na piśmie w terminie 30 dni od daty zakończenia rejsu. Podpisanie niniejszego regulaminu jest równoważne w wyrażeniem zgody na przechowywanie swoich danych w bazie danych Klubu i przetwarzanie ich w celach marketingowych o w myśl ustawy o ochronie danych osobowych (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Tekst jednolity ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U, z 2002 r. Nr 101, poz. 926) po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 25 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych).
 22. Niniejsze ogólne warunki najmu jachtów YKP Gdynia wchodzą w życie z dniem 10.02.2016 r.