Nowe rozporządzenia Urzędu Morskiego.

Nowe rozporządzenia dotyczące niektórych zakazów w przemieszczaniu się oznaczają cofnięcie z dniem 19 kwietnia 2020 roku niektórych wcześniejszych zakazów. Można przemieszczać się w celach rekreacyjnych, jednocześnie zachowując odpowiedni odstęp. W ślad za tym Urząd Morski w Gdyni wydał odpowiedni komunikat.

 

 

Nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 697),  Urząd Morski w Gdyni informuje, że zgodnie z treścią § 5 wyżej przywołanego rozporządzenia od 20 kwietnia 2020 roku na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej nie obowiązuje już zakaz przemieszczania się osób.

W związku z powyższym, nie przewiduje się ograniczeń i zakazów stosowanych przez, podległe Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Gdyni Kapitanaty i Bosmanaty Portów, w zakresie przemieszczania się jednostek pływających w żegludze krajowej.

Pragniemy jednocześnie zwrócić uwagę na treści zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z 19 kwietnia 2020 r. w zakresie m.in. czasowego ograniczenia określonych zakresów działalności przedsiębiorców, nakazu określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązku stosowania środków profilaktycznych.

W myśl nowego rozporządzenia Rady Ministrów zabroniona do odwołania jest działalność związana z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, twórcza związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujęta w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0), usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (ujęta w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z), związana ze sportem, rozrywkowa i rekreacyjna (ujęta w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0), związana z prowadzeniem usług hotelarskich w rozumieniu art.3 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. z 2019 r. poz.238 oraz z 2020 r. poz.374 i 568).

W myśl tych regulacji zacumujemy w porcie czy na przystani, która nie powinna tego zabraniać, ale wszelkie usługi świadczone przez porty i przystanie nie mogą być wykonywane. Oznacza to na przykład, że toalety i prysznice na przystani mogą być zamknięte i nikt nie zwoduje nam jachtu.

 

Nowe istotne regulacje – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19.04.2020 r.:
W nowym rozporządzeniu (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, dnia 19 kwietnia 2020 r. Poz. 697. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r.) dodano istotne punkty rozwiewające wątpliwości dotyczące organizacji imprez, w tym nad wodą i na wodzie.

Rozdział 4 mówi między innymi:
Ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców oraz obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych:

§ 8.1. Do odwołania ustanawia się czasowe ograniczenie:
1) prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty, działalności:

b) związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z),

c) twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0),

i) usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z),

j) związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0),

k) związanej z prowadzeniem usług hotelarskich w rozumieniu art.3 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. z 2019 r. poz.238 oraz z 2020 r. poz. 374 i 568).

Rozdział 5
Zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności:

§14.1. Do odwołania zakazuje się:
1) organizowania zgromadzeń w rozumieniu art.3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2019 r. poz.631);
2) innych niż określone w pkt.1 zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych oraz imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi w rozumieniu art.115§11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu.

 

Podsumowując:
Nowe rozporządzenie cofa zakaz przemieszczania się w celach rekreacyjnych. Możemy więc pływać jachtem, hausbootem czy łódką wędkarską. Nadal jednak utrzymane są w mocy nakazy dotyczące bezpieczeństwa – a więc zachowanie odpowiedniego dystansu, nakładanie maseczek czy zakazy dotyczące wspólnego grupowania się osób. W związku z tym wspólne ognisko czy wieczór szantowy kilku załóg jachtów z pewnością kwalifikuje się do ukarania. 

Zatem dozwolone jest żeglowanie rekreacyjne, natomiast  [zgodnie z wymienionymi w rozporządzeniu PKD] niedozwolone są szkolenia, treningi, regaty, eventy i usługi.

Działalność marin, przystani a działalność portów:
Duży znak zapytania obejmuje działalność marin i przystani sklasyfikowanych w PKD 93.29.Z (Rozdział 4 &8 pkt. j.) która formalnie jest zabroniona, jednak z kolei działalność portów nie jest objęta żadnymi ograniczeniami. Czyli wpływając np. do portu Gdynia możemy (oczywiście przy zgodzie Kapitanatu Portu) zacumować przy nabrzeżu portowym. Ale czy Marina Gdynia będzie otwarta? Być może tutaj będzie stosowane rozwiązanie pośrednie (na razie nie jest!) – a więc umożliwienie cumowania na przystani, bez skorzystania z jej lądowych „usług” – toalet, pryszniców, pralni czy kuchni.

Cumowanie w nieczynnej przystani:
Nawet zamknięte i nieczynne porty czy przystanie muszą udzielić nam schronienia, jeśli sternik jachtu stwierdzi, że chce zacumować bo tego wymaga bezpieczeństwo załogi i jachtu. Bo na przykład zbliża się zmrok i nie chce żeglować w nocy lub warunki pogodowe są niesprzyjające. Osoba z portu, która by próbowała uniemożliwić takie cumowanie naraża się na odpowiedzialność karną („nie udzielenie pomocy” i „narażenie czyjegoś życia i zdrowia”). Zatem skoro można żeglować, to każdy żeglarz może wieczorem w dowolnej przystani szukać schronienia, albo w ciągu dnia, kiedy stwierdzi że za mocno wieje, jest za duża fala, załogant źle się poczuł albo musi wyjść na brzeg i dokupić paliwo albo wodę do picia. Musimy się jednak liczyć z tym, że w takiej przystani nieczynne będą toalety i prysznice, nie będzie prądu, krany z wodą mogą być zamknięte.

Co z wypożyczaniem jachtów i sprzętu wodnego?
Wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego, sklasyfikowane jest w PKD 77.21.Z. Wypożyczanie sprzętu nie jest wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów jako zakazane, zatem należy zakładać, że nie zostało objęte zakazem. Podklasa ta obejmuje wypożyczanie i dzierżawę sprzętu rekreacyjnego i sportowego: łodzi wycieczkowych, kajaków, żaglówek, rowerów, leżaków itp. Podklasa ta nie obejmuje: wynajmu łodzi wycieczkowych i jachtów wraz z załogą, sklasyfikowanego w PKD 50.10.Z – również nie wymienionego wśród zakazanych.

 

Rozporządzenie-RM-19.04.2020

Comments are closed.